Çerez Politikası

Kağıt Gemi Yayıncılık Ajans LTD. ŞTİ. (“Kağıt Gemi”) kendisine ait olan “www.kagitgemidukkan.com” (“Kağıt Gemi Dükkan”) web sitesinin üye ve /veya ziyaretçilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair ilgili yasal mevzuat kapsamında haklarını korumaktadır. Bu kapsamda Kağıt Gemi Dükkan üye ve /veya ziyaretçilerine gelişmiş ürün ve hizmet sunabilmek amacıyla Kağıt Gemi Dükkan Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Hakkında Aydınlatma Bildirimi’nde (“Aydınlatma Bildirimi”) ( https://kagitgemidukkan.com) belirtildiği kapsamda kişisel verilerini işlemekte ve bu çerçevede internet çerezleri kullanmaktadır.

Kapsam
İşbu Kağıt Gemi Dükkan Çerez Politikası (“Çerez Politikası”) Kağıt Gemi Dükkan’ı ziyaret eden üye ve ziyaretçilere Kağıt Gemi Dükkan’da kullanılan internet çerezleri, bunların kullanım amaç, koşulları ve yöntemleri hakkında bilgi vermektedir. Kağıt Gemi Dükkan Son Kullanıcı Üyelik Sözleşmesi’ni ( https://kagitgemidukkan.com) ve diğer üyelik koşullarını kabul etmek suretiyle Kağıt Gemi Dükkan’a üye olan ziyaretçilerimiz Çerez Politikası’nın yanı sıra Kağıt Gemi Dükkan Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Hakkında Aydınlatma Bildirimi vasıtasıyla diğer yöntem, amaç ve usullerle gerçekleştirilen kişisel veri işleme süreçlerine dair bilgi edinebilirler. Üyelik işlemlerinin tamamlanması halinde işbu Çerez Politikası, Kağıt Gemi Dükkan Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Hakkında Aydınlatma Bildirimi ile birlikte yürürlüğe girecektir.

Ehliyet
Tam ehliyetli olmayan kişiler işbu Çerez Politikası’nın tarafı olamazlar.

Çerezler vasıtasıyla hangi kişisel verileriniz işlenmektedir? 
Kağıt Gemi Dükkan’a gerçekleştirdiğiniz ziyaretlerde IP (İnternet Protokol) Adresi, konum bilgisi, Kağıt Gemi Dükkan’dan önce ve sonra ziyaret ettiğiniz web sayfaları, Kağıt Gemi Dükkan’da yer alan reklamlara yönelik tepkiniz (ilgili reklama yönelmek veya reddetmek gibi) ve ilgilendiğiniz ve tercih ettiğiniz ürünler hakkında kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

Yukarıda belirtildiği üzere, üyelik işlemlerini tamamlamanız halinde Aydınlatma Bildirimi’nde belirtilen kişisel verileriniz de bu Aydınlatma Bildirimi’nde belirtilen kapsam ve koşullarda işlenecektir.

Çerezler hangi yöntem ve hukuki sebeplerle kullanılmaktadır?
Kişisel verileriniz:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak;
 • Doğru ve güncel tutularak;
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için;
 • İşlendikleri amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmekte ve
 • İlgili mevzuatta öngörülen süre veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir.

İşbu Çerez Politikasında belirtilen internet çerezleri vasıtasıyla üye ve/veya ziyaretçinin elektronik ortamda yukarıda belirtilen kişisel verileri işlenebilecektir. Bu anlamda, ilgili üye ve/veya ziyaretçinin kullanmakta olduğu cihaz / donanım / uygulamaların teknolojilerinden bağımsız olarak internet çerezleri uygulanabilecektir.

Çerezler hangi amaçlarla kullanılmaktadır?
Çerezler aşağıdaki amaçlarla kullanılabilmektedir:

 • Kimlik doğrulama: Kağıt Gemi Dükkan üyelik işlemlerini tamamlamanız halinde üyelik hesabınıza erişiminizde kimliğinizi doğrulamak;
 • Hizmetlerinizi kişiselleştirme: Kağıt Gemi Dükkan tecrübenizi kişiselleştirmek ve size özel ürün ve hizmetleri dikkatinize getirmek;
 • Reklamları kişiselleştirme: Kağıt Gemi Dükkan tecrübenizi kişiselleştirmenin bir boyutu olarak tercih edebileceğiniz konularda reklamlar sunmak;
 • Kağıt Gemi Dükkan performans tespiti: Kağıt Gemi Dükkan’ın farklı donanım ve konumlardaki performansının ölçülmesi, hangi donanım ve konumlarda ne kadar ziyaretçi bulunduğunun araştırılması ve bu surette ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi.

Kağıt Gemi Dükkan’ı ziyaretiniz sırasında internet çerezlerinin uygulanmasını tercih etmiyorsanız, Kağıt Gemi Dükkan’yı ziyaret ettiğinizde karşınıza çıkan anlık onay talebini reddedebilirsiniz veya ilgili cihazınızın internet ayarlarından çerezleri engelleyebilirsiniz. Ancak internet çerezlerini engellemeniz halinde Kağıt Gemi Dükkan’ın bazı özelliklerinden yararlanamayabileceğinizi hatırlatırız.

İnternet çerezleri vasıtasıyla edinilen kişisel verileriniz yurtiçi veya yurtdışında aktarıma konu olacak mı? 
Kişisel verileriniz sizlerin açık rızası olmadan yurtdışında herhangi bir üçüncü kişiye aktarılmamaktadır.

İnternet çerezleri vasıtasıyla edinilen kişisel verileriniz ne kadar süre işlenecek?
KLE ile aranızdaki ticari/sözleşmesel ilişki ve/veya ilişkiye uygulanabilecek kanuni zamanaşımları ve/veya ilgili yasal mevzuat kapsamında öngörülen veri işleme/muhafaza süreleri ve/veya kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren amaçlar sona erene dek yasal ilke ve kurallara uygun olarak kişisel verileriniz işlenebilecektir. Bu süreler sonunda ve/veya sizin talebiniz üzerine yasal koşullara uygun olarak kişisel verilerinizi sileceğiz veya yok edeceğiz veya anonimleştireceğiz.

KVKK Kapsamında haklarınız neler? 
KVKK ve yürürlükteki ilgili mevzuat çerçevesinde:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • ve vi. maddeleri kapsamında yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Bu haklarınızı kullanmaya yönelik talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak iletebilirsiniz.

Haklarım doğrultusunda KLE’ye nasıl başvurabilirim? 
Yukarıda belirtilen KVKK kapsamındaki haklarınızı kullanmaya yönelik talebinizi aşağıdaki yöntemlerden herhangi biri ile KLE’ye iletebilirsiniz:

 • Yazılı ve ıslak imzalı olarak elden veya posta ile İkitelli OSB, Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark, YTÜ Teknopark Sok. No1/Z01 Başakşehir, İstanbul adresine ileterek; veya
 • KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile veya
 • Güvenli elektronik imzalı olarak klebilgitek@hs01.kep.tr adresi vasıtasıyla iletebilirsiniz.

YÜRÜRLÜK
İşbu Çerez Politikası www.Kağıt Gemi Dükkan.com’da yayınlanması itibariyle yürürlüğe girer. KLE, üye ve/veya ziyaretçilerin Çerez Politikası’na ilişkin izin beyanlarını aldıktan sonra kişisel verilerini işlemeye başlamaktadır.

GÜNCELLEME
Kağıt Gemi Dükkan uygulamasında yer alan işbu Çerez Politikası siz üyelerimiz ve/veya ziyaretçilerimizin yasal hakları saklı olmak üzere Kağıt Gemi Dükkan tarafından gerekmesi halinde her zaman güncellenebilir.

İşbu Çerez Politikası her zaman güncel olarak Kağıt Gemi Dükkan web sitesinden veya Çerez Politikası linkinden ulaşılabilir olacaktır.

Kağıt Gemi Yayıncılık Ajans LTD. ŞTİ.